Безкоштовна бібліотека підручниківТехнології роботи організаційних психологів

1.2. Комплекс діагностичних методик для вивчення особливостей діяльності конкурентоздатної команди (діагностичний компонент технології)


Аналіз проблем діяльності конкурентоздатної команди, проведений авторами в різних організаціях, показав, що до основних методик, які можуть бути використані організаційними психологами при дослідженні цієї проблеми, належать такі:

1. Опитувальник Р. Блейка - Дж. Мутона.

2. Методика для діагностики фупкціонально-рольових позицій в команді.

3. Тест для визначення здібностей до підприємницької діяльності.

За допомогою зазначених методик можна розв´язати низку завдань при діагностиці проблематики, пов´язаної із діяльністю команди, про які йтиметься нижче.

1. Опитувальник Р. Блейка - Дж. Мутона дає можливість вивчити орієнтацію діяльності менеджерів та персоналу організацій па різні стилі:

• «Страх перед бідністю»;

• «Авторитет-підкорення»;

• «Будинок відпочинку»;

• «Організація»;

• «Команда».

Міра орієнтації менеджерів і персоналу організацій на стиль «команда» дає можливість:

а) виявити ступінь підготовки керівників та працівників до реалізації командного підхйду;

б) визначити па наступних етанах роботи необхідні заходи для актуалізації потреби її опитуваних щодо впровадження принципу роботи в команді.

2. Методика для діагностики функціонально-рольових позицій в команді допомагає вивчити орієнтацію менеджерів та персоналу організацій па найбільш прийнятні і підходящі для них ролі з тих, які традиційно виділяються для забезпечення ефективної роботи команди:

• «голова»;

• «формувальник»;

• «генератор ідей»;

• «оцінювач ідей»;

• «організатор роботи»;

• «організатор групи»;

• «дослідник ресурсів»;

• «завершувач».

Отримані дані можуть бути використані для вирішення організаційними психологами ´та менеджерами на наступних етанах роботи таких завдань:

а) виявлення ролей, на які найбільше і найменше орієнтуються працівники організації (виявлення «реально працюючих» ролей);

б) виявлення «проблемних» ролей, тобто тих, що відсутні і які необхідно вводити її діяльність команди для забезпечення її цілісності й ефективності (досвід показує, що часто виникає нагальна потреба введення в діяльність команди таких ролей, як «генератор ідей», «дослідник ресурсів» та in., які в багатьох командах сьогодні відсутні або представлені недостатньо);

в) відбір людей в команду відповідно до виявлених орієнтацій щодо найбільш прийнятних для конкретних людей ролей;

3. Тест для визначення здібностей до підприємницької діяльності дає змогу вивчити ступінь розвитку у менеджерів та персоналу організацій багатьох характеристик, необхідних для роботи в конкурентоздатній команді, а саме:

• потребу в досягненнях (подальшому розвитку);

• потребу is незалежності/автономії;

• схильність до творчості (творчі здібності/нахили);

• уміння йти па розумний (зважений) ризик;

• цілеспрямованість та рішучість.

Кожна характеристика має комплексний характер, тобто розкривається через системи якостей, які допомагають детально їх проаналізувати. Наприклад, потреба в досягненнях (подальшому розвитку) виявляється за допомогою такої системи: завбачливість; самодостатність; оптимізм; енергійність; наполегливість і рішучість; зоріентованість па результат (завдання); ретельність; самовпевненість та іп.

Зазначимо, що даний тест спрямований па діагностику підприємницьких якос тєй в широкому сенсі цього слова, притаманних фахівцям, що працюють у різних сферах професійної діяльності, а не тільки тим, які займаються власне підприємницькою діяльністю. Тому його можна використовувати для дослідження проблеми, пов´язаної з розвитком у «реальних» чи «майбутніх» членів команди якостей, необхідних для роботи в конкурентоздатній команді. Звичайно, слід враховувати й те, що падалі необхідно розробити певні методики, які допоможуть діагностувати всю систему якостей конкурентоздатної особистості, згідно з якими вона прагне постійно розвиватися, має власне професійне обличчя, легко адаптується, вміє себе презентувати, енергійна, толерантна, творча та ін. Окрім того, потрібна розробка спеціальних методик, які давали б можливість діагностувати рівень ісоику-рентоздатності команди в цілому. Тому автори вважають, що па даному етапі розробки проблеми використання тесту вивчення підприємницьких якостей допоможе діагностувати в деякому системному вигляді якості конкурентоздатної особистості й команди.

За допомогою даних, отриманих у процесі використання цієї методики, організаційним психологи можуть вирішити такі завдання:

а) виявити рівень розвитку якостей, необхідних для роботи в конкурентоздатній команді;

б) визначити па подальших етапах у процесі консультування індивідуальну програму розвитку необхідних якостей;

в) визначити систему тренінгових занять, необхідних для розвитку якостей, потреба у яких найбільш притаманна такій команді, що прагне стати конкурентоздатною (наприклад, тренінг креативності, тренінг толерантності ´тощо).

Використання вказаних технологій визначається конкретними завданнями, які вирішують організаційні психологи.

Методика 1. Орієнтація стилю діяльності менеджера або працівника організації на формування команди. (Опитувальник Р. Блейка — Дж. Мутона) 

(Практикум по психологии менеджмепта и профессиональной деятельности / Иод ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. — СПб.: Рсчь, 2001. -С. 373-375.)

Інструкція для організаторів дослідження. Вивчення стилю керівництва проводиться методом самооцінки або методом експертної оцінки. За умови використання першого методу менеджер або працівник особисто відповідає на поставлені н анкеті запитання, за умови використання другого — па запитання відповідають його підлеглі, керівники або працівники суміжних підрозділів та вище керівництво. Мінімальна кількість експертів — шестеро осіб. Експертам пропонується позначити номери тих тверджень, котрі, на їх думку, є справедливими стосовно цього менеджера.

Обробка й інтерпретація результатів

1. Біля позначених тверджень поставити «одиниці» там, де є відповіді «Завжди», «Часто», «Рідко» та «Ніколи».

2. Відповіді па запитання «Завжди» або «Часто» (№ 2, 4, 6, 8, 14, 18), «Рідко» або «Ніколи» (№ 5, 10, 16) підсумувати й суму відмітити на шкалі «Орієнтація па персопал» управлінської решітки (див. рис. 1.1.).

3. Полічити решту «одиниць» і суму позначити на шкалі «Орієнтація па завдання».

4. Визначити па управлінській решітці точку координат стилю менеджера.

8.1  

Рис. 1.1. Управлінська решітка

Орієнтація на завдання 

При інтерпретації отриманого результату можна орієнтуватися па такі характеристики стилю діяльності менеджера, запропоновані авторами методики,

Точка 1.1 - «Страх перед бідністю». З боку керівництва проявляються зусилля, спрямовані на забезпечення мінімальної якості роботи, яка дає можливість уникнути звільнення.

Точка 9.1 — «Авторитет-підкорення». Відповідає такому стилю, при якому виробничий результат — все, а людина — в кращому випадку виконавець. Моральний настрій, що панує в колективі, такого керівника не дуже хвилює.

Точка 1.9 — «Будинок відпочинку». Керівник в основу своєї діяльності покладає людські стосунки, створює «сімейну» атмосферу в колективі, але мало турбується про виконання виробничих завдань.

Точка 5.5 — «Організація». Керівник знаходить баланс виробничої ефективності й морального клімату в колективі.

Точка 9.9 — «Команда». Відповідає стилю керівництва, при якому менеджер прагне побудувати роботу таким чином, щоб співробітники бачили в ній можливість самореалізації і підтвердження власної значущості.

Опитувальник Р.Блейка Дж.Мутона

Інструкція для учасників дослідження. Вам пропонуються твердження стосовно різних аспектів поведінки керівника. Проаналізуйте, будь ласка, наскільки вони справедливі для вас і поставте знак <<+>> проти відповідного стовпчика.

Твердження

Завжди

Часто

Інколи

Рідко

Ніколи

1

Я дію як представник свого колективу

 

 

 

 

 

2

Я надаю членам колективу повну свободу при виконанні роботи

 

 

 

 

 

3

Я заохочую застосування однотипних засобів роботи

 

 

 

 

 

4

Я дозволяю підлеглим вирішувати завдання па їх розсуд

 

 

 

 

 

5

Я спонукаю членів колективу до більшого напруження у роботі

 

 

 

 

 

6

Я падаю підлеглим можливість викопувати роботу так, як вони вважають найбільш доцільним

 

 

 

 

 

7

Я підтримую високий темп роботи

 

 

 

 

 

8

Я намагаюсь спрямувати зусилля людей па виконання виробничих завдань

 

 

 

 

 

9

Я вирішую конфлікти, що виникають у колективі

 

 

 

 

 

10

Я неохоче падаю підлеглим свободу дій

 

 

 

 

 

11

Я вирішую сам, що і як має бути зроблено

 

 

 

 

 

12

Я приділяю основну увагу показникам виробничої діяльності

 

 

 

 

 

13

Я розподіляю доручення між підлеглими, враховуючи виробничу необхідність

 

 

 

 

 

14

Я сприяю різним змінам у виробничому колективі

 

 

 

 

 

15

Я ретельно планую роботу свого колективу

 

 

 

 

 

16

Я не пояснюю підлеглим свої дії та рішення

 

 

 

 

 

17

Я прагну перекопати підлеглих, що мої дії та наміри — па їхню користь

 

 

 

 

 

18

Я надаю підлеглим можливість встановлювати власний режим роботи

 

 

 

 

 

Методика 2. Діагностика функціональио-рольових позицій в управлінській команді

(Козлов В.В., Мануйлов Г.В. Социальпо-нсихологическая диаііюстмка разви-тия личности и мальіх групи. — М., Изд-во Ииститута психотсрапии. 2002. — С. 301-305.)

Інструкція для учасників дослідження: У коленому розділі розподіліть суму 10 балів між характеристиками, які, па Ваш погляд, найвлучпішс характеризують вашу поведінку. Ці бали можна розподілити між кількома твердженнями. У деяких випадках всі 10 балів можна розподілити між усіма твердженнями або застосувати до будь-якого одного твердження. Необхідно занести бали до таблиці, що подана нижче.

1. Що, на мою думку, я можу привнести в групову роботу:

A. Я швидко знаходжу нові можливості.

Б. Я добре можу працювати з багатьма людьми.

B. Я досить вдало пропоную нові ідеї.

Г. Я можу допомагати іншим людям висувати ідеї.

Д. Я здатний дуже ефективно працювати, мені подобається інтенсивна робота.

Е. Я згоден бути непопулярним, якщо це сприятиме одержанню позитивних результатів.

Ж. У звичних умовах я працюю швидко.

З. Я не маю упереджень, тому я завжди приймаю альтернативні дії за можливі.

2. У мене є недоліки в груповій роботі, можливо, це те, що:

A. Я дуже напружений, поїси захід не продумано, не проконтрольовано, не проведено.

Б. Я даю занадто велику свободу людям, чиї погляди вважаю обгрунтованими.

B. Я маю слабкість забагато говорити самому, поки нарешті у групі пс з´являються нові ідеї.

Г. Мій власний погляд па речі заважає мені миттєво поділяти ентузіазм колег.

Д. Якщо потрібно чого-небудь досягти, я буваю авторитарним.

Е. Мені важко поставити себе в позицію керівника, тому що я боюся зруйнувати атмосферу співробітництва в групі.

Ж. Я надто захоплююся власними ідеями і втрачаю те, що відбувається в групі.

З. Мої колеги вважають, що я занадто турбуюся про несуттєві дрібниці і хвилююся, що нічого не вийде.

3. Коли я включений у роботу з іншими:

A. Я впливаю па людей, не пригнічуючи їх.

Б. Я дуже уважний, тому помилок через недбалість пс може бути.

B. Я готовий наполягати па будь-яких діях, аби не зволікати з часом і не випустити з поля зору головної мсти.

Г. Я маю завжди оригінальні ідеї.

Д. Я завжди готовий підтримати гарну пропозицію для спільних інтересів.

Е. Я дуже уважно ставлюся до нових ідей і пропозицій.

Ж. Оточенню подобається моя прохолодна розсудливість.

З. Мені можна довірити пильнування за тим, аби вся основна робота була виконана.

4. У груповій роботі для мене характерне те, що:

A. Я дуже зацікавлений у тому, щоб добре вивчити і дізнатися про своїх колег.

Б. Я спокійно поділяю погляди оточуючих або дотримуюсь поглядів меншості.

B. У мене завжди знайдуться гарні аргументи, щоб спростувати помилкові пропозиції.

Г. На мою думку, я маю хист виконувати роботу, тільки-но її план потрібно задіяти.

Д. У мене є схильність пропонувати щось несподіване.

Е. Усе, що я роблю, намагаюсь довести до досконалості.

Ж. Я готовий встановлювати контакти поза групою.

З. Хоча мене цікавлять усі погляди, я, не роздумуючи, можу прийняти власне рішення, якщо це необхідно.

5. Я одержую задоволення від своєї роботи, тому що:

A. Мені подобається аналізувати ситуації та шукати правильний вибір.

Б. Мені подобається знаходити практичні вирішення проблеми.

B. Мені подобається відчувати, що я впливаю на встановлення гарних взаємин.

Г. Мені приємно здійснювати сильний вплив при прийнятті рішень.

Д. Я маю можливість зустрічатися з людьми, що можуть запропонувати щось нове.

Е. Я можу досягти згоди людей, розробляючи алгоритм виконання завдання.

Ж. Мені подобається зосереджувати власну увагу на виконанні поставлених завдань.

З. Мені подобається працювати в галузі, де я можу застосовувати свою уяву та творчі здібності.

6. Якщо я несподівано одержав важке завдання, яке треба виконувати в обмежений час і з незнайомими людьми:

A. Я почуватимусь загнаним у кут, допоки не розроблю своєї лінії поведінки.

Б. Я працюватиму з тим, хто запропонує найкраще рішення, навіть якщо ця людина мене не приваблює.

B. Я спробую віднайти людей, між якими зможу розділити частинами це завдання й у такий спосіб зменшити обсяг роботи.

Г. Моє природжене відчуття часу не дозволить мені відставати від графіка.

Д. Я вірю, що буду спокійно, на межі своїх можливостей прямувати до мети.

Е. Я досягатиму поставленої мсти попри будь-які складні ситуації.

Ж. Я готовий узяти виконання роботи на себе, коли відчуваю, що група не впорається.

З. Я організую обговорення, аби стимулювати людей висловлювати нові ідеї і шукати можливості для досягнення мети.

7. Стосовно проблем, які у мене виникають, коли я працюю в групі:

А. Я завжди висловлюю нетерпіння, коли хтось гальмує процес.

Б. Деякі люди критикують мене за те, що я занадто аналітичний і мені бракує інтуїції.

В. Моє бажання переконатися, що робота виконується на найвищому рівні, викликає незадоволення.

Г. Мені дуже швидко усе набридає і я покладаюся на одного-двох людей, які можуть надихнути мене.

Д. Мені важко розпочати роботу, у разі, якщо я чітко не уявляю мети.

Е. Іноді мені буває важко пояснити іншим якісь складні речі, що спадають мені на думку.

Ж. Я розумію, що я вимагаю від інших зробити тс, що сам зробити не можу.

З. Якщо я наштовхуюся на реальний опір, то мені важко чітко довести свою точку зору.

Обробка та інтерпретація результатів:

Побудуйте таблицю відповідно до зразка-ключа, вписуючи по-горизонталі по кожному питанню´поряд з відповідною літерою ту кількість балів, яку Ви дали цьому варіанту відповіді.

Підсумуйте бали по кожному з І—VIII стовпчиків. Визначте ті стотщі-ролі, де набрано найбільші суми. Ці ролі Ви найчастіше відіграєте у групі.

Прочитайте і проаналізуйте описи ролей у груповій взаємодії: І роль — голова, II роль — формувальник, III роль — генератор ідей, IV роль — оцінювач ідей, V роль — організатор роботи, VI роль — організатор групи, VII роль — дослідник ресурсів, VIII роль — завершувач.

Зразок-ключ для обробки й інтерпретації відповідей

Ролі

І

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Питання

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Г

Е

В

3

Ж

Б

А

д

2

Б

Д

Ж

г

А

Е

В

3

3

А

В

г

ж

3

Д

Е

Б

і

3

Б

д

в

г

А

Ж

Е

5

Е

Г

3

А

Б

В

д

Ж

6

В

Ж

А

д

Е

Б

3

Г

7

Ж

А

Е

Б

Д

3

г

В

І — «голова». Функції: сприймає різні точки зору і приймає рішення. Властивості: вміє вислухати, красномовний, логічний, рішучий. Тип: спокійна, стабільна особистість, потребує високомотивованої групи.

ІІ — «формувальник». Функції: лідер, поєднує зусилля членів групи в єдине ціле. Властивості: динамічний, рішучий, наполегливий. Тип: домінуючий екстраверт, потребує компетентної, цілісної групи.

І і ІІ два протилежних підходи до спільного управління групою.

III «генератор ідей». Функції: джерело ідей. Властивості: багата уява, креа-тивпість. Тип: нестандартна особистість, потребує мотивованого оточення, яке сприйматиме його ідеї.

IV — «оцінювач ідей». Функції: аналіз і логічні висновки, контроль. Властивості: аналітичпість, інтелектуальність, ерудованість, «якір групи», повертає до реальності. Тип: розсудлива, вольова особистість, потребує постійного джерела інформації та нових ідей.

V — «організатор роботи». Функції: перетворення ідей па конкретні завдання та організація їх виконання. Властивості: організатор, вольовий, рішучий. Тип: вольова особистість, потребує пропозицій, ідей групи.

VI «організатор групи». Функції: сприяє досягненню злагоди у групі, залагоджує непорозуміння, знає потреби, проблеми членів групи. Властивості: чуйність, дипломатичність, доброта, комунікабельність. Тип: емпатійиа й комунікативна особистість, потребує постійного контакту з усіма членами групи.

VII «дослідник ресурсів». Функції: з´єднуюча лапка із зовнішнім середовищем. Властивості: комунікабельний, схильний до захопливості, енергійний, привабливий. Тип: «наполегливий екстраверт», потребує свободи дій.

VIII «завершувач». Функції: спонукає групу все робити вчасно й до кінця. Властивості: професійна педантичність, обов´язковість, відповідальність. Тип: педантична особистість, потребує групової відповідальності, обов´язковості.

Щоб управлінська команда була ефективною, необхідно, аби всі ці ролі були представлені в групі та члени групи взаємно доповнювали один одного. Іноді один член команди може виконувати дві, а то й більше ролей.

Методика 3. Тест на загальні здібності до підприємництва (GET TEST)  

(Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва: Навчальний посібник. — Львів. 2001. - С. 41-47).

Інструкція досліджуваному: «Тест містить 54 твердження. Прочитайте уважно кожне твердження. Якщо Ви погоджуєтесь з твердженням, то в бланку відповідей у клітинці обведіть «А», розміщену під порядковим номером твердження, відповідь па яке Ви даєте. Відповідно, якщо Ви не погоджуєтесь з твердженням, обведіть у цій самій клітинці літеру «В». У тексті не існує правильних чи неправильних відповідей. Свою думку висловлюйте вільно і відверто і Ви отримаєте достовірні дані про свої психологічні особливості. Краще давати ту відповідь, яка першою спадає па думку. Час, відведений па виконання тесту, — 10 хвилин. Якщо все зрозуміло, починайте давати відповіді».

Опитувальник

1. Я не проти виконувати рутинну роботу за умови, що вона добре оплачується.

2. Коли визначаю для себе мету, я обираю переважно складні цілі.

3. Я не люблю робити щось нове та нетрадиційне.

4. Здібні люди, які не досягають успіху, зазвичай не використовують шансів, які їм надаються.

5. Я рідко мрію.

6. Зазвичай я відстоюю свою точку зору, якщо хтось зі мною не погоджується.

7. Ти або щось умієш, або не вмієш, зусилля тут не мають жодного значення.

8. Подекуди людям здається, що мої ідеї є незвичними.

9. Якщо я б хотів зіграти в азартну гру, я б зіграв у лотерею, а не в карти.

10. Мені подобаються важкі завдання, які розвивають мої здібності, а не ті, що мені легше вдаються.

11. Я падаю перевагу роботі з помірним гарантованим достатком, ніж роботі, виконання якої може принести збитки, якщо в мене щось не вийде.

12. Я люблю робити те, що мені до вподоби, не хвилюючись про тс, що подумають інші.

13. У більшості випадків, якщо людям щось не вдається, то це пов´язано з невезінням.

14. Мені подобається пізнавати щось нове, навіть якщо доведеться долати труднощі.

15. Якщо в мене виникають проблеми з виконанням завдання, я його відкладаю і переходжу до іншого.

16. Якщо я планую, завжди виконую намічений план.

17. Мені не подобаються раптові зміни в моєму житті.

18. Я би пішов на ризик, якщо шанси б на успіх були 50/50.

19. Я більше розмірковую про теперішнє і минуле, ніж про майбутнє.

20. Якщо 6 у мене виникла добра ідея, як заробити гроші, я позичив би необхідні кошти для того, щоб її втілити.

21. Працюючи у групі, я не проти того, щоб дати можливість комусь керувати процесом.

22. Загалом люди отримують тс, на що вони заслуговують.

23. Я не люблю здогадуватися.

24. Важливішим є добре виконана робота, ніж стосунки з людьми:

25. Я отримаю від життя все те, чого хочу, якщо буду виконувати накази тих людей, які мною керують.

26. Люди вважають, що я ставлю забагато питань.

27. Якщо є можливість поразки, я не ризикуватиму.

28. Мене роздратовує, коли люди запізнюються.

2.9. Коли я приймаю рішення, мені необхідно мати всі факти, незалежно від того, скільки часу знадобиться для цього.

30. Коли я виконую завдання, рідко звертаюсь по допомогу.

31. Неможливо досягти успіху, якщо ви не перебуваєте у відповідному місці в потрібний час.

32. Мені до вподоби виконання різноманітної праці, ніж дуже добре виконувати одну роботу.

33. Я ліпше працював би з людиною, яка мені подобається, але не дуже добре управляється зі своєю роботою, ніж з кимось, хто мені не до вподоби, хоча є гарним професіоналом.

34. Успіх — це результат важкої праці, він не обов´язково пов´язаний з везінням.

35. Я люблю працювати за звичними схемами, не випробовуючи нові методи.

36. Перш ніж прийняти важливе рішення, я дуже швидко зважую всі «за» і «проти», не зволікаючи з часом па роздуми.

37. Я краще працюватиму над роботою як член команди, ніж братиму відповідальність па себе.

38. Я краще використаю можливість, яка зможе поліпшити ситуацію, ніж робити те, що мені буде одночасно подобатися.

39. Я роблю те, чого від мене очікують, та дію відповідно до інструкцій.

40. Для мене досягнути те, що я хочу, мало пов´язане з везінням.

41. Мені подобається, коли моє життя є організованим і спланованим.

42. Коли я маю справу зі складним завданням, я більше думаю про успіх, ніж про можливу невдачу.

43. Я переконаний у тім, що все те, що відбувається у моєму житті, значною мірою визначається іншими людьми.

44. Я зможу впоратися з багатьма справами одночасно.

45. Мені важко усвідомлювати залежність від послуг, наданих іншими людьми.

46. Я рано встаю, пізно лягаю та не їм через те, щоб виконати певну роботу.

47. Те, до чого ми звикли, є набагато кращим, ніж щось невідоме.

48. Більшість людей вважає, що я впертий.

49. Невдачі людей рідко є результатом поганого планування.

50. Інколи в мене виникає стільки ідей, що я не знаю, яку з них обрати.

51. Мені легко розслабитися під час відпустки.

52. Я отримую від життя все тс, що я хочу, бо наполегливо працюю над цим.

53. Мені легше адаптуватися до змін, ніж дотримуватися рутини.

54. Мені подобається розпочинати нові проекти, навіть якщо вони є ризикованими.

Бланк відповідей

8.2

Обробка результатів

Підсумуйте ваші бали. При цьому в кожному рядку, а їх у бланку відповідей всього дев´ять, додайте собі 1 бал за позицію «В», якщо вона припала па сіру клітинку.

8.2.1

а також оцініть в 1 бал кожну обрану вами позицію «А», що припала на світлу клітинку.

8.2.2

Напишіть загальну суму балів з обраних вами «А» і «В» по кожному горизонтальному рядку і перенесіть у таблицю знизу.

Рядок 1......... Рядок 2......... Рядок 3.........

Рядок 4........ Рядок 5......... Рядок 6.........

Рядок 7......... Рядок 8......... Рядок 9.........

Тепер виконайте обрахунки з визначенням «ваги» п´яти секцій, що характеризують ту чи іншу підприємницьку рису, діагностика яких передбачена даним тестом.

Додайте:

бали рядка 1 до рядка 6 — Секція 1... бали рядка 3 визначають — Секцію 2. бали рядка 5 до рядка 8 — Секція 3... бали рядка 2 до рядка 9 — Секція 4... бали рядка 4 до рядка 7 — Секція 5...

Аналіз результатів

Кожна секція оцінює конкретну рису. Високий бал по кожній секції означає ступінь вираженості риси, яка оцінюється у цій секції.

Секція 1. Потреба в досягненнях (подальшому розвитку)

Максимальний бал — 12, середній бал — 9.

Якщо отримали велику кількість балів у цій секції, Ви наділені усіма або значною кількістю таких рис:

— завбачливість;

— самодостатність;

— оптимізм;

— енергійність;

— наполегливість та рішучість;

— зорієнтовапість на результат (завдання);

— ретельність;

— самовпевненість.

Секція 2. Потреба в незалежності/автономії

Максимальний бал — 6, середній бал — 4.

Якщо отримали велику кількість балів у цій секції, для Вас характерним є:

— робити щось нетрадиційне;

— працювати наодинці;

— робити псе по-своєму;

— говорити все, що думаєте;

— не схилятися під тиском групи;

— проявляти впертість та цілеспрямованість;

— не піддаватися тиску наказів;

— вирішувати все самостійно.

Секція 3. Схильність до творчості (творчі здібності/нахили)

Максимальний бал — 12, середній — 8.

Якщо отримали високий бал, для Вас характерним є:

— виявляти схильність до нового, невідомого;

— мрійливість;

— здогадливість і розвинена інтуїція;

— очікування виклику, змагання;

— багато ідей;

— допитливість.

Секція 4. Уміння йти на розумний (зважений) ризик

Максимальний бал — 12, середній — 8.

Якщо отримали високий бал, для Вас характерним є:

— адекватна оцінка власних можливостей;

— оцінка більше вигоди, ніж можливості поразки;

— діяти в умовах неповної інформації;

— прийняття складних, але досяжних цілей;

— не зависока амбіційність.

Секція 5. Цілеспрямованість та рішучість

Максимальний бал — 12, середній — 8.

Якщо отримали високий бал у цій секції, то Ви схиляєтеся до:

— tie покладання на долю, випадок;

— співставлення результатів з докладеними зусиллями;

— здатності контролювати свою долю;

— впевненості в собі та в своїх діях;

— творення власного успіху своїми руками;

— використання можливостей;

— проявів значної наполегливості при досягненні поставленої мети.|
:
Психологічні науки (збірник наукових праць)
Загальна психологія
Психологія
Технології роботи організаційних психологів
Психологія спілкування