Безкоштовна бібліотека підручниківТехнології роботи організаційних психологів

4.4. Особливості психокорекційної, психоконсультативної та психотерапевтичної діяльності організаційних психологів


Психокорекційна робота практичних психологів у сфері організаційної психології теж має певні особливості. Зважаючи па те, що психологічна корекція є «тактовним втручанням у процеси психічного і особистішого розвитку людини з метою виправлення відхилень у цих процесах і часто впливає не лише на особистість, а й на її оточення, організацію життєдіяльності», можна виділити низку основних завдань щодо оптимізації психологічних засад управління організаціями. Але при цьому слід нагадати, що психокорекційна робота характеризується досить значним досвідом її проведення стосовно дітей і підлітків, а з дорослими її практикують дещо менше. Як один із видів психологічної допомоги керівникам психокорекція лише починає розвиватися. Мабуть, це обумовлено віковими особливостями клієнтів та їх високим соціальним статусом, що викликає неабиякі труднощі в таісій діяльності.

Стосовно діяльності безпосередньо керівника організації психокорекційна робота може бути спрямована, наприклад, на вирішення наступних завдань:

• корекція складових власне управлінської діяльності керівника (управлінської концепції, стилю керівництва, особливостей ділового спілкування, стратегії поведінки в конфлікті, делегування повноважень, уміння організувати свій робочий час тощо);

• певних особистіспих характеристик керівника (підвищеного збудження, імпульсивності, підозрілості, недовіри, тривожності, надмірної відповідальності тощо).

Щодо діяльності «управлінської команди» та колективу організацій психокорекційна робота може стосуватися таких проблем:

• корекція стратегій та способів взаємодії членів «команди» при вирішенні управлінських проблем;

• корекція ставлення членів колективу до виконання своєї діяльності і прояву ініціативи та активності при цьому;

• корекція ставлення членів колективу до керівника та подолання комунікативних бар´єрів, які виникають;

• корекція стосунків у колективі та соціально-психологічного клімату в організації в цілому тощо.

Слід зазначити, що психокорекційиа робота з колективом загалом є складнішою, оскільки вона повинна враховувати механізми групової взаємодії та розвитку.

Консультативна робота організаційних психологів полягає в наданні допомоги менеджерам і персоналу організацій з питань здійснення ефективного управління організацією (добору кадрів, оцінки їх професійної придатності, визначення шляхів оптимізації управлінської взаємодії тощо). Аналіз різних видів психологічної допомоги керівникам організацій показує, що у процесі «взаємодії» організаційних психологів з конкретними психолого-управліиськими проблемами (аналіз запиту керівника, визначення психологічної проблеми, вибір адекватної технології вирішення проблеми тощо) консультування керівників часто виступає як один із найбільш універсальних видів психологічної допомоги здоровим людям, який включає в себе інші тини психологічної допомоги. У зв´язку з цим саме такому виду діяльності практичних психологів у сфері організаційної психології буде відведено спеціальний розділ.

Щодо використання психотерапії в оптимізації управління організаціями, то цей вид діяльності організаційних психологів практично нереальний у психологічному забезпеченні управлінської та професійної діяльності в організаціях за нинішніх умов. Цс обумовлено такими причинами.

По-перше, через те, що серед практичних психологів організацій нема фахівців, які могли б кваліфіковано здійснювати такий вид діяльності, оскільки їх підготовка тільки-но розгортається в Україні за допомогою спеціалістів зарубіжних психологічних центрів, бо на Заході цей напрямок психологічної допомоги має давні традиції і фундаментальні тсорстико-мстодологічпі та методичні основи для її здійснення.

По-друге, психотерапія пов´язана з аналізом глибинних особистіших проблем, про що, зокрема, свідчить і той факт, що провідні фахівці в галузі практичної психології відносять цей вид допомога до особистіспого консультування і психотерапії, виділяючи при.цьому й інші види психологічного консультування - професійне, психолого-педагогічне, сімейне. Звернімо увагу па те, що використовується поєднання двох термінів -г «особистіше консультування» та «психотерапія», або окремий термін «психотерапія», тобто психологічна допомога людині з метою лікування її організму, психіки, допомога у вирішенні її проблеми, у ролі якої виступає внутрішній конфлікт людини, як правило, нею не усвідомлений. У той же час робота практичних психологів з менеджерами та персоналом організацій за своїм змістом пов´язана з вирішенням професійних проблем, хоча при цьому варто пам´ятати, що особистісні та професійні проблеми тісно пов´язані між собою.

По-третє, високий статус керівників організацій та особливості їх професійної діяльності не дуже відповідають цілям проведення психотерапевтичної роботи, оскільки психотерапевт, вирішуючи проблеми з клієнтом, працює в масштабі всієї його особистості, в системі його взаємостосунків із самим собою, оточуючими і навіть з усім світом. Виконання такої роботи певною мірою може впливати на підрив авторитету керівника. Напевно важко уявити собі керівника, який у разі потреби погодиться па проведення організаційним психологом такої роботи па його «професійній території», особливо в тих ситуаціях, коли практичний психолог працює безпосередньо в організації і фактично виступає підлеглим керівника. Керуючись тюрмами діяльності багатьох міжнародних організацій, які сьогодні працюють на території України, згідно з якими проблеми особистого (фізичного та психічного) здоров´я не прийнято «відкрито» обговорювати, швидше за все, за психотерапевтичною допомогою працівникам, особливо управлінському персоналу, у разі необхідності ліпше звертатися до відповідних кваліфікованих медичних і психологічних установ поза межами організації.

В цілому можна зробити висновок про те, що використання зазначених видів діяльності організаційних психологів щодо надання психологічної допомоги управлінському персоналу сприятиме підвищенню ефективності управління організаціями.|
:
Психологічні науки (збірник наукових праць)
Загальна психологія
Психологія
Технології роботи організаційних психологів
Психологія спілкування