Безкоштовна бібліотека підручниківМіжнародна економіка

Передмова


Міжнародна економіка як навчальна дисципліна вивчає формування світового ринку, встановлення міждержавних зв´язків з їх характерними рисами, особливостями та закономірностями. Міжнародна економіка — це теорія, що застосовується для вивчення економіки сучасного взаємозалежного світу, теорії ринкової економіки, закономірність взаємодії суб´єктів у міжнародному обміні товарами, русі факторів виробництва та формуванні міжнародної економічної політики держав. Ключовими поняттями міжнародної економіки є: товар, міжнародна макро- та мікроекономіка, міжнародна кооперація праці, міжнародна торгівля, міжнародний поділ праці, міжнародний поділ факторів виробництва, світове господарство, сукупний попит та сукупна пропозиція, ринки (внутрішній, національний, світовий), фактори виробництва (праця, капітал, земля, технологія), експорт, імпорт, торговий обіг, торгове сальдо тощо. Як наука міжнародна економіка вивчає закономірності взаємодії господарських суб´єктів різних держав у міжнародному економічному просторі. Міжнародна економіка це — прагматичний підхід до вибору теорії, моделей та інструментів економічної політики. Міжнародна економіка проявляється у конкретних формах міжнародних економічних відносин, а саме: міжнародна торгівля товарами та послугами; міжнародний рух факторів виробництва — капіталу, робочої сили, технології; міжнародна торгівля фінансовими інструментами — валютою, цінними паперами, деривативами, кредитами; міжнародні розрахунки. Функціонально міжнародна економіка поділяється на мікро- та макроекономіку. Міжнародна мікроекономіка — це частина теорії міжнародної економіки, що вивчає закономірності міждержавного руху конкретних товарів і факторів їх виробництва та ринкові характеристики — попит, пропозицію, ціну тощо. Міжнародна макроекономіка — це частина теорії міжнародної економіки, що вивчає закономірності функціонування відкритих національних економік і світового господарства загалом. Водночас потрібно сказати, що вивчення міжнародної економіки як системи неможливе без аналізу стану розвитку економік певних країн і регіонів. Тільки аналіз конкретних напрямків розвитку національних господарств та їх інтеграційних угрупувань дають можливість в повному обсязі вивчити такий важливий курс як міжнародна економіка. Предметом курсу «Міжнародна економіка» є міжнародні економічні відносини як система господарських зв´язків різних країн, що засновані на міжнародному поділі праці. Навчальний посібник має на меті допомогти студентам у самостійному вивченні дисципліни «Міжнародна економіка», яка є однією з профілюючих у підготовці фахівців економічного напрямку. Міжнародна економіка відноситься до фундаментальних економічних дисциплін, грунтується на теорії ринкової економіки і розвиває її. Навчальний посібник містить два розділи. В першому розділі розглядається економіка окремих країн і регіонів світу. В другому розділі розглядаються основи міжнародних економічних відносин. Видання складене за загальною програмою дисципліни «Міжнародна економіка».

Навчальний посібник має на меті допомогти студентам у самостійному вивченні дисципліни «Міжнародна економіка». Ця дисципліна є однією з профілюючих у підготовці фахівців економічного напрямку. Вона відноситься до фундаментальних економічних дисциплін, грунтується на теорії ринкової економіки і розвиває її. В навчальному посібнику аналізуються економічні відносини та дія економічних законів на міжнародному рівні, а також основи зовнішньоторговельної, валютно-кредитної, науково-технічної та виробничо-інвестиційної політики.

Активний розвиток міжнародних економічних зв´язків не лише сприяє економічному зростанню держав світового співробітництва, а й дає змогу підтримувати і зміцнювати мирні взаємовідносини, знімати міжнародну напруженість, створювати систему колективної економічної безпеки.

У процесі міжнародного економічного співробітництва виникають певні відносини, які відображають зв´язки між державами, регіональними об´єднаннями, фірмами, підприємствами, корпораціями, банківськими та кредитно-фінансовими установами, фізичними та юридичними особами з приводу виробництва й обігу товарів і послуг, матеріальних і фінансових ресурсів, що забезпечують виробничі й особисті потреби.

Основу сучасних економічних відносин складають ринкові системи та механізми їх функціонування. Саме сукупність міжнародних ринків товарів і послуг, капіталів і робочої сили, грошей, цінних паперів та технологій визначає головні особливості функціонування й розвитку міжнародних економічних стосунків у XXI столітті.

У навчальному посібнику висвітлюються особливості розвитку економіки географічних регіонів, головні елементи системи світового господарства, їх характерні особливості та тенденції розвитку.

Крім того, в посібнику розкриваються основні положення законодавства України з питань міжнародного економічного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності, механізм роботи спільних підприємств та залучення іноземних інвестицій. Розглядається діяльність міжнародних економічних організацій та система регулювання міжнародних економічних відносин.

Знання майбутніми фахівцями основ міжнародних економічних відносин сприятиме розвитку зовнішньоекономічних зв´язків України з іншими державами світу, посиленню її авторитету у міжнародному економічному співробітництві, скорішому вирішенню соціально-економічних завдань, що стоять перед державою.|
:
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Міжнародні економічні відносини
Міжнародна економіка