Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Етнополітична карта світу 21 століття

Азія


Хоча переважна частина територiї Азiї класифiкується за типом 1, тут, на вiдмiну вiд Європи, ще не завершився процес формування нацiональних держав на основi розпаду iмперiй i полiетнiчних утворень. А бiльшiсть сучасних азiйських країн є саме такими. Hайбiльшими полiетнiчними державами, що їх небезпiдставно можемо назвати імперіями, в Азiї є: Iндiя, Китай та Iндонезiя. В кожнiй з цих країн вiд часу набуття ними теперiшнього державного статусу практично неперервно ведеться активна боротьба окремих народiв за свою незалежнiсть, яка часто набуває форм партизанської вiйни. Проте наявнiсть значних економiчних i вiйськових потуг дає можливiсть владним iмперським силам цих країн якщо й не повністю стримувати, то хоча б сповiльнювати процес самовизначення народiв. Тому основними джерелами загальноохоплюючого процесу виникнення нацiональних держав у Азiї, очевидно, стануть меншi країни, що є слабшими ланками постколонiальної системи новiтнiх iмперiй, що вже тепер перебувають у станi глибокої кризи чи на межi такої кризи через етнiчні причини. Це, передусiм, Афганiстан, Туреччина й Iрак. Значна взаємопов´язанiсть азiйських країн, наявність багатьох мiждержавних суперечностей i вiдсутнiсть системи колективної безпеки, ймовiрно, призведуть до того, що вирiшення етнiчної проблеми шляхом створення нацiональних держав у однiй з цих країн стане прецедентом i зiнiцiює ланцюгову реакцiю загострення боротьби народiв за самовизначення й перетворення цiєї частини свiту в систему нацiональних держав.

Значного прискорення цим процесам, очевидно, надасть свiтова економiчна криза, яка в Азiї вже сьогодні набула особливої гостроти. Як i в iнших частинах свiту, суттєво сприятиме цьому й загострення боротьби за ресурси. Важливим чинником є також те, що бiльшiсть народiв, якi претендують на незалежнiсть, мають давню iсторiю i культуру, протягом тисячолiть живуть на своїх теперiшнiх землях, в доколонiальний перiод мали свої етнiчнi держави. Iншим характерним для Азiї процесом, ймовiрно, буде вiдновлення сформованої протягом багатьох вiкiв нацiональної iдентичностi вже повністю асимiльованих народiв. Такими, зокрема, є корiннi народи деяких арабських країн, Туреччини, Китаю.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Політологія: курс лекцій
Політологія
Політологія
Основи політології
Політологія (теорія та історія політичної науки)
Політологія
Етнополітична карта світу 21 століття