Безкоштовна бібліотека підручниківСоціальна діагностика

ТЕМА 1. Соціальна діагностика як навчальна дисципліна.


1. Мета, завдання соціальної діагностики як науки, навчальної дисципліни і технології соціально-педагогічної роботи.
2. Принципи соціальної діагностики.
3. Місце, роль і значення соціальної діагностики.
4. Вимоги до професійного рівня соціального діагноста.

Література
1. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога: Учеб.пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений.- М.: Издательский центр “Академия”, 2002.- 272с.
2. Методика соціальної діагностики взаємостосунків в суспільстві / Теорія і методика соціальної роботи. — М., 1994.
3. Скуратівський В.А., Палій О.М. Основи соціальної політики: Навч.посіб. - К.: МАУП, 2002. - 200с.
4. Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. А.Й.Капської.- К., 2000.- 372с.
5. Професійна діяльність соціального працівника: зміст і організація. — М., 1993.

У повсякденному житті людині часто потрібно провіряти своє судження, думки, співставляючи його з іншими думками – батьків, друзів, колег, звертитися до авторитету Біблії та інших Священних Писань, ідеям великих письменників або мислителів, лідерів соціальних рухів і т.д., щоб переконатися в правильності обраного варіанту соціальної поведінки, прийнятого рішення, провірити його. Вибір того чи іншого рішення проблеми завжди носить тією чи іншою мірою суб’єктивний, особистісний характер. Об’єктивність варіанта вирішення проблеми багато в чому визначається дотриманням апробованної технології соціальної діагностики і залежить від неї.

І.Г.Зайнишев


|
:
Арт-терапія в соціальній сфері
Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи
Менеджмент соціальної роботи
Соціальна діагностика
Соціальна профілактика
Соціологія