Безкоштовна бібліотека підручниківОрганізація праці менеджера

7.1. Особливості організації праці менеджера


Менеджеру належить провідне місце у виконанні завдань управління. Він відповідає за роботу конкретного підрозділу чи організації в цілому, має у своєму підпорядкуванні конкретний колектив працівників, наділений правами і повноваженнями. Він вибирає оптимальні варіанти управлінських рішень і органі­зує їх рішення.

Результати роботи менеджера залежать не тільки від діяль­ності очолюємого ним колективу, який він очолює, і апарату управління, а також і від організації власної праці.

Процес організації праці менеджера здійснюється на тій же основі, що і організація праці всього колективу. Організація праці базується на суспільних законах (закон розподілу праці, закон кооперації праці, закон переміни праці та ін.) і суб´єктив­них організаційних принципах (принцип ритмічності, принцип пропорційності, принцип безперервності та ін.). Але у методах організацій управлінської праці є і особливості, що випливають із специфіки процесів управління організацією. Вони обумов­лені відокремленням управлінської праці від праці виконавчої, яка є формою прояву розподілу праці у суспільстві.

Праця менеджера бере участь у створенні матеріальних цінностей непрямо і безпосередньо, а через організацію праці інших працівників. Предметом праці менеджера і спеціаліста є не матеріальні елементи виробництва, яку робочих, а інформа­ція.

Змістом організації праці менеджера є науково обгрунтовані рішення таких питань, як розподіл і кооперація праці праців­ників у масштабі підрозділу чи підприємства в цілому, вибір ра­ціональної системи і методів роботи, підбір і розстановка пер­соналу, організація робочих місць і створення ефективного ви­робничого середовища для працівників, використання засобів механізації управлінських робіт, їх конкретне рішення визна­чається методами і стилем керівництва менеджера, його загаль­ноосвітнім і професійно-кваліфікаційним рівнем, удосконален­ня яких є одним із найважливішим завданням.

Організація праці менеджера безпосередньо пов´язана з ви­користанням ним свого робочого часу на виконання окремих трудових процесів. Здійснюючи керівництво роботою організації менеджеру необхідно:

  • систематично брати участь у вирішенні виробничих зав­дань;
  • вирішувати питання, які передбачені службовими повно­важеннями;
  • регулярно спілкуватись з людьми, одержувати від них і пе­редавати їм необхідну управлінську інформацію.

Сукупність цих завдань визначає структуру робочого часу ме­неджера і основні напрямки організації його праці. їх класифі­кація показана на схемі:

48|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера