Безкоштовна бібліотека підручниківОрганізація праці менеджера

3.1. Сутність і класифікація методів керівництва


Методи керівництва — це способи впливу менеджера на підлеглих працівників для виконання цілей і завдань організації.

Слід відрізняти методи керівництва менеджера від методів управління організацією.

Методи управління організацією — це способи впливу керу­ючої системи на підлеглу систему для досягнення цілей управл­іння. Тут об´єктом управління виступає виробнича діяльність організації, коли здійснюється вплив одних ланок системи уп­равління на інші.

Коли ж мова йде про способи впливу самого керівника на підлеглих працівників для виконання конкретного завдання, то маються на увазі не методи управління, а методи керівництва.

Методи управління і методи керівництва менеджера взає­мопов´язані, вони мають загальну основу, реалізують спільні цілі і завдання. Одночасно між ними є специфічні особливості.

Класифікація методів керівництва менеджера наведена на схемі:

 20

В системі методів управління організацією провідна роль на­лежить економічним методам, а серед методів керівництва ме­неджера основними є організаційні методи. Звичайно, для усп­ішного використання цих методів необхідно поєднувати їх з ме­тодами матеріального і морального стимулювання з методами переконання.

Методи організаційного впливу спираються насамперед на владу, формальний авторитет, посаду і повноваження менедже­ра, а стимулювання та переконання — на використанні матері­альних і духовних інтересів працівників.

Тому методи управління організацією — більш ґрунтовні по відношенню до методів керівництва менеджера. Але ж, з іншо­го боку, використання методів управління організацією здебіль­шого здійснюється через діяльність головного керівника, і відпо­відно, через методи керівництва. Тому мистецтво керівництва містить у собі три завдання:

  • володіти методами управління;
  • володіти методами керівництва;
  • володіти умінням реалізувати методи управління як без­посередньо, так і в процесі використання методів керівництва.

 

Методи керівництва

Менеджерські дії

Адміністративний вплив

1. Наказ;

2.  Розпорядження;

3.  Положення;

4.  Інструкція;

5.  Інструктивні листи;

6.  Статут;

7.  Правила внутрішнього розпорядку;

8.  Вимоги до працівників;

9.  Оцінка працівників;

10. Правила приймання та звільнення працівників.

Організаційний вплив

1.  Адресат;

2.  Постановка завдання і встановлення критеріїв
його виконання ;

3.  Наділення повноваженнями та ресурсами;

 

4.  Встановлення відповідальності;

5.  Мотивація та інструктаж підлеглих;

6.  Облік ходу робіт;

7.  Координування діяльності у ході виконання;

8.  Контроль виконання завдання.

Матеріальне заохочення

1.  Диференціація схеми посадових окладів;

2.  Розподіл премій за працю;

3.  Преміювання за розробку та впровадження інновацій.

4.  Заохочення раціоналізації та винахідництва;

5.  Преміювання за ефективні результати в роботі.

Соціальний вплив та моральне стимулювання

1.  Науково - пошукові стимули.

2.  Естетичні стимули.

3.  Стимули конкурентоспроможності.

4.  Моральні стимули.

5.  Критика та самокритика.

6.  Стягнення.

7.  Інформованість працівників.

Переконання

1.  Створення атмосфери довіри та
доброзичливості.

2.  Логічні докази:

•  обґрунтування;

•  аргументи;

•  докази (логічні та психологічні);

•  індуктивні методи (від окремого до загального);

•  дедуктивні методи (від загального до окремого).

3.  Психологічні докази, що впливають на:

•  почуття;

•  бажання;

•  мотиви (матеріальні та моральні).

4.  Приклади, зразки, досвід;

5.  Перспективність розвитку подій;

6.  Індивідуальність переконання;

7.  Пояснення розпорядження.

 |
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера