Безкоштовна бібліотека підручниківОрганізація праці менеджера

ВСТУП


Ефективний менеджмент і організація праці менеджера, безу­мовно, є ключовою передумовою успішного функціонування організації.

Навчальний посібник призначений допомогти студентам вищих навчальних закладів у вивченні нової для них дисципліни "Органі­зація праці менеджера". Включення цього курсу у навчальний план підготовки бакалаврів з менеджменту передбачено державним стан­дартом освіти зі спеціальності "Менеджмент організацій".

У навчальному посібнику у логічній послідовності викладені те­оретичні положення і основні функції управління персоналом організації з урахуванням професійної діяльності лінійних і функц­іональних менеджерів у відповідності з виробничими функціями, завданнями діяльності та уміннями, якими повинен володіти ви­пускник вищого навчального закладу за професійним спрямуван­ням "Менеджмент". Автори посібника, розуміючи всю складність сучасного періоду, прагнули використати досвід вітчизняних та за­кордонних спеціалістів у галузі соціальної технології, педагогіки та управлінської діяльності і переглянули деякі поняття і категорії, притаманні адміністративній системі управління.

Особливість поточного моменту в Україні полягає в тому, що колишні управлінські схеми вже не працюють, а сучасні ринкові підходи та методи ще неможливо повністю використовувати у те­перішніх економічних і політичних умовах. Тому кожний керівник вибирає ті елементи менеджменту, які, на його погляд, краще всьо­го підходять до конкретної ситуації і здаються йому найбільш ко­рисними для успішної роботи при досягненні цілі організації.

Нові умови господарювання вимагають від власників, керів­ників, менеджерів уміння розробляти стратегію і тактику розвитку своєї організації.

Цей посібник призначений не тільки допомагати майбутнім керівникам у вивченні теоретичних і практичних положень органі­зації праці менеджера, а й розкрити конкретні форми і методи по­будови всього механізму управління організацією.

Навчальний посібник може бути корисним для студентів, магістрів, аспірантів і керівників організації різних форм бізнесу.|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера