Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Педагогіка вищої школи

Дидактичні основи семінарських, практичних, лабораторних, індивідуальних та інших форм занять


Яке місце в системі навчально-виховної роботи у вищій школі займають практичні заняття? Визначення належного місця цих та близьких до них видів навчальної діяльності залежить пере­дусім від завдань професійної підготовки фахівців. Упродовж навчання студенти мають не лише оволодіти відповідною сумою знань, а й (і це головне) навчитися самостійно опановувати знан­ня, оволодіти вміннями застосовувати теоретичні знання на прак­тиці в контексті майбутньої професійної діяльності. Треба зва­жати і на той факт, що інформація, яку студенти сприймають на лекціях, фіксується лише в короткотривалій пам´яті в обсязі 20— 25 %. І якщо не вживати належних дій для підкріплення первин­них знань, включення їх у систему операцій, вони губляться, не залишивши жодного сліду в пам´яті. Тому-то семінарські, лабо­раторні та інші види практичних занять мають бути своєрідним полігоном, на якому майбутні фахівці формують професійні вміння й навички. До того ж участь студентів у практичних за­няттях забезпечує оптимальні умови для інтелектуального роз­витку особистості, оволодіння раціональними методами та прийо­мами практичної діяльності, формування соціальної зрілості май­бутніх фахівців.

У структурі навчально-виховної роботи чітко простежуються логічні зв´язки між теоретичною і практичною підготовкою фахівців (рис. 18).

18

Рис. 18. Зв’язок між теоретичною і практичною підготовкою фахівців

В основі різноманітних видів навчальної діяльності, в яких студенти беруть участь, лежать принципи навчання (науковості, систематичності й послідовності, творчої активності й само­стійності, єдності теоретичної і практичної підготовки, профе­сійної спрямованості та ін.).Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Історія педагогіки: курс лекцій
Робоча книга вихователя групи продовженого дня
Педагогіка вищої школи
Дидактика