Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Інвестознавство

6.4. Система стимулювання іноземних інвесторів


Важливо ввести систему пільгового оподаткування залежно від обсягу та терміну дії іноземної інвестиції, оскільки діюча система враховує це недостатньою мірою. Пропонуємо розробити й упровадити систему стимулювання іноземних інвесторів у промисловій сфері залежно від пріоритетності об´єкта інвестування, обсягу інвестиції й терміну її дії. Суть запропонованої системи викладено в табл. 6.1.

Таблиця 6.1. Система стимулювання іноземних інвесторів 

 


Показник

Іноземні інвестиції для підприємств

Обсяг іноземних інвестицій, дол. США

До 10 тис.

10-50 тис.

50-100 тис.

100-500 тис.

500 тис. -10млн.

Понад 10 млн.

Термін пільгових «податкових канікул»

Початок за чинним законо-давством

Один рік

Три роки

П´ять років

Додатково п´ять років 50% ставок чинного законодав-ства

Десять років

Податок на додану вартість, % до ставок чинного законодавства

100

90

80

70

60

50

Пріоритетні галузі (від величини податку на додану вартість),%

85

80

75

70

65

60

За умови дострокового відчуження інвестицій проти встановлених законодавством термінів підприємства з іноземними інвестиціями, що діють у пріоритетних галузях народного господарства України, мають сплачувати податок на прибуток за весь період інвестування в розмірі 50 відсотків встановлених законодавством, а в інших галузях - у повному обсязі.

Мають бути вжиті організаційні заходи в напрямку створення єдиної цілісної системи державного управління інвестиційними процесами, яка включала б відповідні структури для роботи з іноземними інвестиціями, механізми реалізації державної політики залучення капіталу, координації діяльності з міжнародними організаціями, проведення експертиз найважливіших проектів та їх конкурсний відбір. Такою структурою може бути спеціалізована державна компанія України з іноземних інвестицій. У Постанові Верховної Ради України «Про порядок уведення в дію Закону України «Про режим іноземного інвестування» ставиться питання щодо створення національного агентства сприяння іноземним інвестиціям в Україні. У структурі такої системи доцільно створити інформаційно-аналітичний банк даних з питань іноземного інвестування, який містить інформацію про підприємства та проекти, що потребують інвестицій, про інвесторів, спонсорів, виконавців проектів і проведення міжнародних тендерів. Необхідно розробити систему страхування та створити Національну акціонерну страхову компанію, сприяти діяльності інвестиційних компаній і фондів, трастових і холдингових компаній, аудиторських і консалтингових фірм, фондових бірж, лізингових компаній з організації лізингу сучасного устаткування та інших об´єктів раціональної інфраструктури. Це дасть змогу сформувати в Україні ринок інвестиційних проектів.

Функціонування економіко-організаційного блоку механізму залучення інвестицій можливе лише в сукупності з ефективним механізмом державних гарантій та системою законодавчого, нормативного, інформаційного забезпечення іноземних інвестицій, організації системи страхування та перестрахування іноземних інвестицій, сприяння розвитку банківсько-кредитної системи.

Створення ефективної системи залучення іноземних інвестицій потребує насамперед формування якісної законодавчої бази. Наявність суперечностей і невизначеності ряду важливих питань законодавства зумовлює необхідність внесення змін до Закону України «Про власність» і «Земельного кодексу України» стосовно визначення майнових прав іноземних інвесторів. Потрібні уточнення на державно-правовому рівні ряду питань про концесії (визначення можливостей отримання прибутку іноземними інвесторами від розвідування, розробки, видобування й експлуатації природних ресурсів). Потребує ретельнішого обгрунтування система валютного регулювання.

Особливу увагу слід приділити інформаційному забезпеченню залучення іноземних інвестицій як найслабшій ланці у діючому механізмі регулювання цього процесу. Необхідно видавати інформаційні бюлетені й рекламну літературу з проблем іноземного інвестування, створити комп´ютерну мережу для обміну інформацією, систему статистичної інформації.

Доцільно підтримувати інвестиційні проекти, спрямовані на розвиток приватного сектора (насамперед малих і середніх підприємств, які повинні одержати доступ до інвестиційних кредитів і страхування). Можна організовувати виставки інвестиційних проектів, створювати контрактові біржі.

Одним з важливих шляхів залучення інвестицій в Україні є вітчизняні й міжнародні інвестиційні фонди. У Європі діє понад двадцять міжнародних інвестиційних фондів з капіталом понад 2 млрд. дол. США, які створено з метою здійснення інвестиційної діяльності в основному в постсоціалістичних країнах. Взаємодія вітчизняних і зарубіжних інвестиційних фондів відкриває реальні можливості для нагромадження інвестиційного потенціалу, що потрібний для реформування економіки України. В Україні вже започаткували свою діяльність Фонд підтримки підприємств у нових незалежних країнах, інвестиційний капітал якому надав Конгрес США через Агентство США з міжнародного розвитку, і фонд «Нью Сенчурі Кепітел Партіерс», який підтримується Корпорацією приватних інвестицій за кордоном.

Іноземні інвестори можуть брати участь у приватизації майна державних підприємств, якщо це узгоджено з Фондом державного майна. Іноземний капітал у процесі приватизації необхідний насамперед у таких сферах економіки, активізація нарощування виробничого потенціалу яких дасть змогу вивести країну з кризи, зняти соціальне напруження в суспільстві та подолати залежність України від імпорту.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит