Безкоштовна бібліотека підручниківМуніципальні інвестиції та кредити

10.2. Системи управління якістю. Вимоги відповідно до стандарту


Для систематизації та комплексного використання ресурсів територіальної громади, досягнення планомірності та максимального соціального ефекту їх використання можна застосовувати різноманітні механізми. Дієвий сучасний інструментарій, здатний забезпечити вказані вимоги, дає запровадження систем управління якістю (СУЯ) на муніципальному рівні. Значний позитивний досвід їх використання накопичено, зокрема, у Польщі, що дозволяє з упевненістю говорити про перспективність використання здобутків систем управління якістю на основі стандарту ISO на муніципальному рівні в Україні. Розробка ефективних муніципальних систем менеджменту якості може стати ще одним кроком організаційного, економічного, правового становлення місцевого самоврядування в Україні.

Стандарти ISO є універсальною основою для побудови системи менеджменту якості в будь-якій організації. Наявність стандарту ISO демонструє зовнішнім зацікавленим сторонам гарантії мінімальності ризиків “втрати якості” у даній організації. Стандарти передбачають критерії для сертифікації систем менеджменту незалежними аудиторами. ISO 9000 — це набір з п’ятьох підгруп стандартів (9000, 9001, 9002, 9003, 9004), виданий Міжнародною організацією зі стандартизації (Женева), що є федерацією національних установ по роботі зі стандартами, таких як Американський національний інститут стандартів. Близько 100 тис. компаній в усьому світі сертифіковані за ISO 9000, причому близько половини з них знаходиться в Англії, а близько 10 000 — у США. Незважаючи на те, що стандарти створювались у першу чергу для бізнес-компаній, є тенденція до сертифікації некомерційних організацій. Щоб пройти сертифікацію за ISO 9000, компанія повинна розробити і запровадити ряд процесів, передбачених вказівками ISO. Потім фірма-реєстратор здійснює інспекцію компанії. Важливе те, що процес сертифікації не закінчується ніколи: правила ISO 9000 потребують, щоб незалежні аудитори регулярно перевіряли відповідність фактичного стану речей принципам стандарту [5, с. 45].

В законодавчому плані запровадження систем управління якістю в Україні регламентовано Державним стандартом ISO 9000-2001 [8], який дозволяє чітко уявити логіку та послідовність формування системи та її результативність.

Будь-яку діяльність або комплекс видів діяльності, в яких використовують ресурси для перетворення входів на виходи, можна розглядати як процес (рис. 10.1). Для ефективного функціонування організації повинні визначити численні взаємопов’язані та взаємодіючі процеси і керувати ними. Часто вихід одного процесу безпосередньо є входом наступного процесу. Систематичне визначення процесів та їх взаємодій в організації, а також управління ними називають “процесним підходом”. Ідентифікація процесів, розуміння та управління взаємопов’язаними процесами як системою сприяє організації у результативнішому та ефективнішому досягненні цілей системи [8].

Рисунок 10.1. Модель системи управління якістю, що базується на процесному підході [8, с. 4] .

 

Запровадження системи управління якістю на основі стандарту ISO 9001:2000 на муніципальному рівні дозволяє максимально прозоро та прогнозовано вибудувати всю діяльність органу місцевого самоврядування і в такий спосіб забезпечити сприятливі умови економічної та інвестиційної діяльності.

Правила, сформульовані в стандарті 9001:2000, націлюють організацію та її персонал на задоволення потреб споживачів, якими для органу місцевого самоврядування можна вважати всю територіальну громаду, включно з економічними суб’єктами, що реалізують власні інвестиційні інтереси.

Усі ті юридичні і фізичні особи, яких стосується діяльність організації, є зацікавленими сторонами і вправі вимагати задоволення своїх інтересів [6, с. 7]. Ці правила відомі як 8 загальних принципів управління якістю:

  • орієнтація на споживача;
  • лідерство;
  • залучення персоналу;
  • підхід з позиції процесу;
  • системний підхід до управління;
  • безперервне поліпшення;
  • прийняття рішень на основі фактів;
  • взаємовигідні відносини з постачальниками.

В українських містах Бердянськ та Комсомольськ системи управління якістю вже сертифіковані та діють; численні їх послідовники розробляють свої системи. Як зазначено в “Настанові з якості” м. Комсомольська, г оловною метою діяльності виконавчого комітету Комсомольської міської Ради є надання якісних і доступних послуг для громадян, створення сприятливого середовища для праці, бізнесу, відпочинку і покращення добробуту громадян [6, с. 28].

Запровадження систем управління якістю на муніципальному рівні роблять економічну та інвестиційну політику місцевої влади зрозумілою як для власних, так і для потенційних інвесторів. Таким чином, муніципальні системи управління якістю надання послуг є дієвим механізмом активізації місцевого економічного розвитку.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит