Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Філософія: конспект лекцій : Збірник працьФілософія: конспект лекцій : Збірник праць

Роль метафори в екзистенції символу


Спічак О.Е.

У статті досліджується пробленма ролі метафори в екзистенції символу. Символ виступає для метафори як інструмент, за допомогоюякого метафора виражає свою полісемантичність. Дж.10.

Актуальність статті: поле герменевтики метафори дуже широке, проте метафору слід визначити як можливість розширювати смислове поле тексту, де полем значень є символ. Метафоричний контекст у принципі не може бути усунут з історіописання, що додає актуальність ролі метафори як активного «механізму» екзистенції символу. На порозі тисячоліть ХХ і ХХІ століття центр тяжкості у вивченні метафори перемістився з філології (риторики, стилістики, літературної критики), в якій превалювали аналіз і оцінка поетичної метафори, в область вивчення практичної мови і в ті сфери, які звернені до мислення, пізнання і свідомості, до концептуальних систем, до моделювання штучного інтелекту. Особливості сенсорних механізмів і їх взаємодія з психікою дозволяють людині зіставляти незіставне і порівнювати несумірне. Це улаштування діє постійно, породжуючи метафору в будь-яких видах дискурсу. Метафору можливо позначити як передачу значення непередаваних відчуттів. Вона аналогічна логічному наголосу, задаючому позицію суб´єкта і предиката думки, оскільки визначає провідні і допоміжні теми. В результаті такого уподібнення ми одержуємо метафору.

У естетиці її розглядали як чарівливий спалах, що раптом осяяв своїм світлом прекрасне. Тому до неї не застосовували поняття істини і не вважали її знаряддям пізнання дійсності. Це не дозволяло помітити, що поезії не чужі дослідницькі цілі, і вона здатна відкривати такі ж позитивні факти, як ті, які відкриває наука.

Структура метафори є єдиним кругом, при якому початок визначається через кінець процесу і навпаки кінець процесу через початок. Що дає це естетично? Естетично це дає відчуття цілісності, а цілісність є один з проявів краси. Людське через щось нелюдське. Образи любові стають символом початку всесвіту. Символи взагалі приховують зв´язок з часом, тоді як цей зв´язок має вирішальне значення. Символи створення людини і в цій своїй якості вони представляють зовнішню реальність терміну особистого досвіду. Символи часто генетично пов´язані з глибокими непіддатливими репрезентаціям емоціями. Це той тип метафор, які описують емоції непіддатливі репрезентації, виступаючи тими зовнішніми образами людського досвіду, які зв´язані з часом. Прозорі метафори, які передають непередавані відчуття. Ясно, що в основі метафори лежить

порівняння, вона раціоналізувала відчуття. Ці відчуття дуже важко передавати, як наприклад відчуття священного, відчуття краси, незвичності ... - естетичні відчуття. Тому це доводиться передавати іншими способами, частіше всього художніми засобами, один з яких є метафора. Отже, одержимо два типи метафор: 1) передача сенса непередаваних відчуттів (дозволяє розкрити естетичний простір метафори) і 2) за допомогою порівняння (розкриття ознак від відомого до невідомого).

Метафора, подібно до епітета та порівняння, ставить за мету конкретизувати уявлення про предмет, шляхом вказівки на певну його ознаку, що висувається на перший план, але, на відміну від останніх, метафора вказує на цю ознаку не в прямій формі, не безпосередньо її називаючи, а шляхом заміни її словом, що містить у собі дану ознаку. При самому загальному підході метафора розглядається як бачення одного об´єкту через інший і в цьому значенні є одним із способів репрезентації знання в мовній формі. В різних видах ділового дискурсу не вдаються до метафори. Проте, як тільки центр тяжкості переноситься на емоційну дію, заборона на метафору зникає. В емоційному впливі на адресата зацікавлений не тільки письменник, публіцист і суспільний діяч, але і будь-який член соціуму. Сфера виразу емоцій і емоційного тиску вносить метафору в буденну мову, а разом з тим і її пояснюється.

Метафора допомагає відтворити образ, не даний в досвіді, що дає інтуїтивному відчутті грати величезну роль в практичному мисленні. Слід визначити її можливість розширювати смислове поле тексту, де полем значень є символ.

У сучасному розумінні символ - це соціокультурна форма, вказуюча на певні значення, цінності і норми, які в ній не присутні, а лише маються на увазі через відповідні соціальні конвенції. Символи усюдисущі, тим самим це свідчить про протікання духовно-практичного життя людини в «символічному всесвіті», де за кожним знаком, словом, звуком, жестом виявляються концентровані згустки значень, спресовані соціально- історичним часом і досвідом багатьох поколінь. У зв´язку з цим доречно буде поставити питання: «А символ має межі»? Межа символу проходить там, де зникає наочність речі. Якщо ми доасоціювались до того, що полиця для книг перестала бути полицею для книг, руйнується її щойність, як говорили стародавні греки, руйнується її задум, ось тут і межа. Все інше, що знаходиться у ареалі цієї межі відноситься до поля символа. О.Ф. Лосев визначає символ як єдність образу та ідеї: «В символі і ідея привносить нове в образ, і образ привносить нове, небувале в ідею. В символі - все одно, з чого починати; і в ньому не можна побачити ні «ідеї» без «образу», ні «образу» без «ідеї» [7, с.37].

А. Білий вважав, що літературний символ сполучає об´єктивність сприйняття простору з внутрішнім відчуттям часу [5, с.90]. В літературному творі слід сказати про насиченість і щільність символічного кодування, організовуваного метафорою для послідовної передачі значення. Тим самим можна визначити метафору як втілення естетичної логіки.

Ефект народження нового значення вимагає збереження фундаменту, інакше ми втратимо послідовність. Р. Рорти відзначає, що мова, що складається з одних метафор, була б просто дзюрчанням [8, с.68]. Метафора не дозволяє розпадатися нарративу в процесі того або іншого прочитання.

Метафора виступає з´єднанням різних мовних структур, і їх успішність залежить виключно від здібності до «перекладу в інший рід», який в даному випадку не повинен розглядатися як логічна помилка, оскільки не мотивований теоретичним інтересом і не служить виявленню істини.

Якщо присутність метафори в практичній мові натрапляє на істотні обмеження, що накладаються комунікативними цілями і видами дискурсу, а проникнення метафори в науковий текст може викликати достатньо обґрунтовані протести, то вживання метафори в художньому творі завжди відчувалося як природне і законне.

Метафора не тільки і не стільки скорочене порівняння, як її тлумачили з часів Аристотеля, скільки скорочене зіставлення. Вона відображає суперечність вражень і відчуттів. Метафора вчить витягувати ознаки з предмету, перетворювати світ предметів в світ значень. Вибір метафори з числа метафор відповідає пошуку єства. Метафора є органічним компонентом художнього (поетичного) тексту і її вживання в інших видах дискурсу зв´язано з тим, що і в них необхідно присутні елементи поетичного мислення і образного бачення світу.

«Метафора органічно пов´язана з поетичним баченням миру. Саме визначення поезії іноді дається через апеляцію до метафори» [3, с.17]. Вірш «Ідеал» І. Анненського показує, що метафорою світу служить читальний зал бібліотеки ... тут не слова означають речі, а речі означають слова [2, с.14- 16]. Жалість до світу феноменів біля И. Анненского і безжальність В. Иванова - представляють два етичних і естетичних полюси російського символізму.

Метафора має справу не з об´єктами і їх відносинами, а з їх вираженістю в мові. Фізична реальність здається відступає пропорційно настанню символічної активності людини, помічає Е. Касирер, замість того, щоб вступати у взаємодію з речами напряму, людина в думках постійно розмовляє сам з собою, він настільки занурений в лінгвістичні форми, художні образи, міфічні символи і релігійні ритуали, що не може нічого побачити або пізнати інакше як за допомогою цього штучного середовища, а в основі організації такого штучного середовища лежить метафора. Вона задає структуру тексту художнім чином, міфічним символом і релігійним ритуалом. Ефект метафори це народження нового погляду. Дуже часто шукана властивість виявляється не у властивостях самого об´єкту, а в асоціаціях, які зв´язуються з вживанням слова, що використовується для позначення об´єкту.

Чи можливо визначити символ як нескінченне поле значень? Можливо, хоча б по тій межі, яку ми пояснили, але «полиця не повинна перестати бути полицею». Якби символ був пов´язаний тільки з раціональними характеристиками, тобто умоглядними, то у нього був би вельми обмежений спектр значень. Поле значення було б набагато менше, ніж воно є у нього насправді. Саме тому, що символ спирається крім раціональної сфери, на сферу плотську, виразну і образотворчу, необхідно сказати, що символ є категорією естетики. Символ конкретний, а метафора - інтенціональна. Ця ідея дає розвиток цілісності. «Цілісність» творчого сприйняття сполучає роздільне і злите, тимчасове і вічне. Метафора множить форми уяви.

Успадкування И.Ф. Анненського допомагає зрозуміти емоційне естетичне значення його віри в інше зовнішнє, в об´єкт, будь то Творець, річ або інша душа. І віра в слово - як єдиний шлях до інобуття, тобто цілісність неможлива без слова. Без слова самотність. Увійти до цієї цілісності допомагає метафора. Метафора як шлях до цілісності. Говорити про істинність метафори безглуздо, оскільки її не цікавить шукане. Проте, що ж може бути противне самій метафорі або спростувати її, якщо можна так поставити питання, а «спростовують» метафори, тільки самі метафори», - важає Анкерсміт [1, с.37].

Літературізация філософії евристично виправдана, оскільки стимулює створення нових форм, зокрема, філософії історії, помічає Р. Іггерс: «...всякое історичний виклад має літературний аспект, в чому траплялося признатися і Ранке» [6, с.148]. Естетизм літературознавства сприяв придбанню філософією історії стилістичного виміру. На користь тропологічного погляду на історіографію доречним буде аргумент Х. Уайта, який виражений таким чином: коли ми повинні інтерпретувати текст, наприклад, текст минулого, ми фактично шукаємо керівний принцип, який показав би нам, як розуміти цей текст або це минуле. Цей керівний принцип знаходить своє втілення в історичному нарративі: «Як символічна структура, історичний нарратив не реконструює події, які описує; він повідомляє, в якому напрямі слід думати про ці події, і наповнює наші думки про ці події різною емоційною валентністю. Історичний нарратив не уявляє речі, на які указує; він викликає в свідомості образи речей, на які указує, таким же чином, як це робить метафора... метафора не уявляє речі, які прагне охарактеризувати, вона указує напрям для відшукання безлічі образів, які асоціюються з цими речами» [10, с.91].

Метафора символічна. Отже, метафора виступаючи як елемент семіотичного простору має на увазі безліч відтінків змісту. Арістотель бачив в метафорах засіб опису не того, що було і є, а того, «що могло б бути, будучи можливим через вірогідність або необхідність» [9].

Вивчення метафори дозволяє розглядати її як основну структуру смислової інновації, підкріпленою раціональністю, що приводить тим самим до послідовного пізнання.

Метафора представляється як механізм «схематизації» образу. Пояснити метафору - це значить перерахувати значення, в рамках яких образ бачиться як значення. Метафора, - власне, це предикація, що відхиляється, а не назва, що відхиляється. Назва це навіть скромне значення для символу. Символ виступає для метафори як інструмент, за допомогою якого метафора виражає свою полісемантичність. Символи приховують зв´язок з часом, тоді як цей зв´язок має вирішальне значення. Символи створення реальності людиною представляють зовнішню реальність особистого досвіду. Вони часто генетично пов´язані з глибокими непіддатливими репрезентаціям емоціями. Це той тип метафор, які описують емоції, що не підлягають репрезентації, виражають зовнішні образи людського досвіду, які очевидно зв´язані з часом. Символи використовуються там, як правило, де миметизм знаходить свої межі, коли метафора є єдиним шляхом виразити або позначити щось. Наприклад відомий вірш Е. Сігела найкоротше за змістом і глибоке по значенню «I - Why?» - ідеальне поле для метафори.

У основі метафори і символу лежить образ. Образ - джерело основних семіотичних понять, структура яких створюється взаємодією (органічним або конвенціональним) принципово різних планів - плану виразу (що означає) і плану змісту (що значить). Метафора допомагає відтворити образ, не даний в досвіді. Інтуїтивне відчуття схожості грає величезну роль в практичному мисленні, що визначає поведінку людини, і воно не може не відобразитися в повсякденній мові. Ми думаємо, що знаємо що-небудь про самі речі, коли говоримо про дерева, фарби, сніг і кольори; на самій же справі ми володіємо лише метафорами речей, які абсолютно не відповідають їх первинним єствам. Метафору можна представити, як впорядкований феномен символів, певну інтенцію, що має. Ніцше вважає, що пізнання у принципі метафоричне, має естетичну природу і не оперує поняттям верифікації.

Метафора навчає витягувати ознаки з предмету, перетворювати світ предметів у світ значень. Вибір адекватної метафори відповідає пошуку єства. Метафора є органічним компонентом художнього (поетичного) тексту

і її вживання в інших видах дискурсу зв´язано з тим, що і в них необхідно присутні елементи поетичного мислення і образного бачення світу. Уява поетична мандрує і перетворює речі, наповнює їх особливим, сугубим значенням і виявляє зв´язки, які навіть не підозрювалися, але завжди явно і неминуче оперує явищами дійсності. Зв´язок метафори з поезією, її образність відкрили можливість говорити про метафору в сучасному живописі, театрі і кіно, техніка яких розвинулася у бік використовування непрямих виразних засобів символіки. Проте метафорі властиво також риторична сила і краса. Метафора тим самим прикрашає мову, що, загалом, припускає прагматичну функцію метафори.

У метафорі зберігається цілісність образу, який може відійти на задній план, але не розпастися. Унаслідок загальної тенденції до спрощення того що означає символічну значущість може набути окрему ознаку образу - його колір, форма, положення в просторі. Розпад образу на символічні елементи дає можливість його прочитання. Образ перетворюється на текст. Хоча символи, як і метафори взаємонезалежні, вони допускають консолідацію в систему. Колірна символіка може утворити свою «мову», код. В цьому випадку інтерпретація символів наближається до їх розуміння, заснованого на знанні коду. Така ситуація характерна для іконопису і ритуальної символіки. Схематизація означає в символі робить його зв´язок із значенням менш органічної. Це кардинально відрізняє символ від метафори, в якій відносини між образом і його осмисленням ніколи не досягають повної конвенціоналізації. Діалектика метафори дуже важлива, завдяки метафорі, текст дістає можливість руху. Текст починає відкривати нові смислові цілі і починає так званий саморух тексту. Воно ж накладає саморух на того, хто його сприймає. Тому текст є не результат, а текст є процес. Він є процес саморозвитку, саморуху і сприйняття. Метафора - це двигун цього процесу. Вона його мотор. В іншому випадку нічого зробити було б не можна. Текст не підлягав би методу герменевтики, він би не інтерпретувався. Якщо текст рівний тільки самому собі, тоді цей текст не піддавався б інтерпретації. А якщо він не піддається інтерпретації, то він не може жити в інших культурах. Сприйняття «Гамлета» В. Шекспира мало розбіжність від епохи Відродження і до нині. Ось тому текст і інсценував. Літературознавство працювало з метафорою плідно, саме тому, що вона виконує функцію регулювання значення в даному випадку, тому інтерпретація символу є філософська проблема. Символи не можуть зайняти позиції предиката. Вони указують на деяке значення, але не застосовують його для інтерпретації іншого («стороннього») об´єкту. Особливо якщо йде мова про з´ясування невідомого. Це компетенція метафори. Метафору звичайно відносять до конкретного суб´єкта, і це утримує її в межах значень, пряме або побічно пов´язаних з дійсністю. Метафора покликана створити такий образ об´єкту, який би розкрив його латентне єство. Метафора заглиблює розуміння реальності. Якщо метафора розвивається у бік семантичного збіднення і разом з тим більшої визначеності, то символ, концентруючи в собі ідейне значення цілого твору, навпаки, розширює свій зміст, проте, не робить його цілком визначеним. Символ збагатив образ метонимической здатністю представляти частиною ціле. Метафора, скільки б суб´єктивна вона не була, вона не належить ні до якої особистої або соціальної сфери [3, с.30].

Чому метафора є не тільки засобом виразу, але ще і важливим знаряддям мислення? Не всі об´єкти легко доступні для нашого мислення, не про все ми можемо скласти окреме, чітке уявлення. Наш дух вимушений тому звертатися до легко доступних об´єктів, щоб, прийнявши їх за відправну крапку, скласти собі поняття про об´єкти складних і важко уловимих. «Цілі фрагменти наукової мови є метафоричними за походженням, і, більш того, у окремі - міжпарадигмальні - періоди розвитку науки багато виразів і терміни також і функціонують як метафоричні» [4, с.4-6]. Метафора тим самим може сприяти розширенню коннотаціонного поля. В даному випадку мова про загальну інтерпретацію будь-якого об´єкту аналізу як знакової системи. У висновку слід зазначити, що: 1. Метафора раціоналізувала відчуття, проте апелює до уяви, а не до знання; 2. Метафору слід визначити як можливість розширювати смислове поле тексту, де полем значень є символ, тим самим вона виступає активним «механізмом» экзистенции символу; 3. В літературному творі слід сказати про насиченість і густину символічного кодування, організовуваного метафорою для послідовної передачі значення. Ефект народження нового значення вимагає збереження фундаменту, інакше ми втратимо послідовність. Тим самим можна визначити метафору як втілення естетичної логіки, але не має стимулом у виявленні істини; 4. Метафора не дозволяє розпадатися нарративу в процесі того або іншого прочитання.

Література

Анкерсмит Ф. Р. История и тропология: взлет и падение метафоры / Франклин Анкерсмит // пер. с англ. М. Кукарцева, Е. Коломоец, В. Катаева - М.: Прогресс-Традиция, 2003. - 496 с.

Анненский И. Ф. Учено-комитетские рецензии 1899 — 1900 годов / Сост., подгот. текста, предисл., приложение, примеч. и указатель А. И. Червякова. Вып. I. - Иваново, 2000. С. 14 - 16.

Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс. Вступительная статья // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 5-30.

Баранов Г.С. Научная метафора: модельно-семиотический подход: Ч.2 / Г. Баранов // Теория научной метафоры. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 1993. - С.4-6.

Белый А. Символизм как миропонимание / Андрей Белый. - М.: Республика, 1994 - С. 90.

Иггерс Г. История между наукой и литературой: Размышления по поводу историографического подхода Хейдена Уайта / Г. Иггерс // Одиссей: Человек в истории. 2001. М., 2001. С.140-154.

Лосев А. Ф. Диалектика мифа / Алексей Лосев. - М.: Правда, 1990. - 215 с.

Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность / Ричард Рорти // Пер. с англ. И. В. Хестановой и Р. З. Хестанова. - М.: Русское феноменологическое общество, 1996. - С. 86.

Тульчинский Г.Л. Перспективы метафизики: классическая и неклассическая метафизика на рубеже веков. Метафора - знак неполноты бытия / Григорий Тульчинский // Библиотека «Полка букиниста». - [Електронний ресурс] - Режим доступу до журн.: http://polbu.ru/tulchinsky_metaphysics/ch12_i.html.

White H. Tropics of Discourse / White H. - Baltimore, 1978. - Р. 91Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Філософія: конспект лекцій
Філософія глобальних проблем сучасності
Історія української філософії
Філософські проблеми гуманітарних наук (Збірка наукових праць)
Філософія: конспект лекцій : Збірник працьФілософія: конспект лекцій : Збірник праць